Type

  We vragen je hieronder het type melding of klacht dat je wenst in te dienen te selecteren. Om je een duidelijk beeld te geven hebben we onderaan per type enkele voorbeelden opgelijst. 

  • Aangereden dieren
  • Begraafplaatsen (verzakkingen, schade)
  • Beschadiging aan wegdek, fietspad, greppel
  • Bomen snoeien
  • Bladeren op openbaar domein
  • Maaien van een grasperk
  • Maaien van een wegberm
  • Onkruidbestrijding op verhardingen
  • Onderhoud grachten
  • Onderhoud straatmeubilair (banken, fietsrekken, verkeersborden, vuilnisbakken …)
  • Sneeuw- en ijzelbestrijding
  • Speeltuigen 
  • Struiken of openbare aanplantingen
  • Processierupsen
  • Ratten (enkel openbaar domein)
  • Sluikstorten
  • Verstopte straatkolk
  • Zwerfvuil
  • Aansluiting nutsvoorzieningen
  • Parkeerproblemen
  • Problemen openbaar vervoer
  • Verkeersoverlast door overdreven snelheid
  • Verkeersoverlast door sluipverkeer
  • Waterlopen
  • Bodem- of grondwaterverontreiniging
  • Geur- of stofhinder
  • Lawaaihinder van bedrijven en feestzalen met meerdere muzikale activiteiten
  • Oppervlaktewaterverontreiniging

  Een klacht kan betrekking hebben op

  • het foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie

  Meldingen, beroepen en bezwaren worden niet beschouwd als klachten

  • Restcategorie