Type

  We vragen je hieronder het type melding of klacht dat je wenst in te dienen te selecteren. Om je een duidelijk beeld te geven hebben we onderaan per type enkele voorbeelden opgelijst. 

  • Bomen snoeien
  • Bladeren op openbaar domein
  • Maaien van een grasperk
  • Maaien van een wegberm
  • Onkruidbestrijding op verhardingen
  • Struiken of openbare aanplantingen
  • Onderhoud straatmeubilair (banken, fietsrekken, verkeersborden, vuilnisbakken …)
  • Sneeuw- en ijzelbestrijding
  • Speeltuigen 
  • Processierupsen
  • Ratten (enkel openbaar domein)
  • Sluikstorten
  • Zwerfvuil
  • Begraafplaatsen (verzakkingen, schade)
  • Beschadiging aan wegdek, fietspad, greppel
  • Onderhoud grachten
  • Aangereden dieren
  • Verstopte straatkolk
  • Problemen openbaar vervoer
  • Parkeerproblemen
  • Verkeersoverlast door overdreven snelheid
  • Verkeersoverlast door sluipverkeer
  • Toestand wegdek, fietspad, greppel
  • Waterlopen
  • Wateroverlast
  • Nutsvoorzieningen
  • Bodem- of grondwaterverontreiniging
  • Geur- of stofhinder
  • Lawaaihinder van bedrijven en feestzalen met meerdere muzikale activiteiten
  • Oppervlaktewaterverontreiniging

  Een klacht kan betrekking hebben op

  • het foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie

  Meldingen, beroepen en bezwaren worden niet beschouwd als klachten

  • Restcategorie